« Identity Change? | Main | Butterfly Links »

December 03, 2006

Comments

anchor3

trenér prodejních dovedností Èásti manažer vzdìlávání se Akademie Orlita, do.r.o. vìnuje už více døíve než patnáct rokù a za tuhletu cas proškolila vìtší mìrou až tøista firem a institucí. školení myšlenkové mapy bývají modifikovány na základì požadavkù a žádostí konkrétních korporací. Zamìstnanci Akademie Orlita pøi kurzech vzdìlávání manažerù, zdatnost a vzdìlávání zamìstnacù využívají zajímavého nápadu, jaké se tvoøilo casem podle spojování zahranicní metodiky a praktických zkušeností od našeho nálada. Specifické kurzy se navzájem prolínají a nahrazují. manažerské vzdìlávání manažer vzdìlávání vìnované kvùli vedení korporací smìøované na rozkvìt celkových znalostí posluchacù školení. Firemní vzdìlávání urcených pro všechny vùdcí zamìstnance, teamleadry dokonce bìžné zamìstnance do vyššími kariérními ambicemi. manažer vzdìlávání Postup, stimul pro pracovníky a motivace a stimulace zamìstnancù Výchovný školení kvùli šéfy mají vysoce oceòované informace za tématech kontrola zamìstnancù a obchodní dovednosti povídá se, že jediný problém, jenž lidstvo nikdy nevyøeší bývají vztahy obklopen lidmi. Vypomoci lidem vyznat se sama u sobì i jiných se snažíme zejména v rámci kurzu sebepoznání (Struktogramm) a poznávání jiných lidí (Triogramm). Vzhledem k zdokonalení dovednosti øešení konfliktù až uvnitø interpersonálních vztazích, takhle støetù v pracovišti používáme Killmanùv dotazník a podle specifických pøípadních studií pak trénujeme každé kompromisní pøizpùsobovací dokonce vyhýbací praktiky. Ucíme zákazníky jak aktivnì používat ctrnáct mocí i casové tísnì nebo informacního náskoku. Práce do prioritami, dùslednost vùci sobì dokonce rùzným zamìstnancùm jsou potom klícový náplní rozvojových kurzù sebeøízení self management.

The comments to this entry are closed.